Cluster ry – Säännöt

CLUSTER RY:N SÄÄNNÖT

I LUKU

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus —————————–

1 §

Yhdistyksen nimi on Cluster ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

2 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, tarkoituksena on:
1) yhdistää Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n, myöhemmin LUT-yliopiston, tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoita;
2) herättää ja ylläpitää harrastusta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin;
3) ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja ammatillisissa yhteisöissä;
4) toimia yhteistyössä LUT-yliopiston Ylioppilaskunnan kanssa opiskelijoiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä opetuksen kehittämiseksi LUT-yliopistossa ja myös muissa maamme korkeakouluissa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:
1) järjestää kokouksia, juhlia ja opintomatkoja jäsenilleen;
2) järjestää opintoihin, yliopistoon, korkeakoulupoliittisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia;
3) hoitaa killan tiedotustoimintaa julkaisemalla tiedotetta sekä jakamalla muuta mahdollista aineistoa jäsenistölle;
4) auttaa uusia jäseniään perehtymään yliopistoon ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista;
5) pitää yhteyttä alan järjestöihin ja yhdistyksen vanhoihin jäseniin;
6) järjestää yhdessäolotilaisuuksia;
7) toimii muilla edellisiin verrattavilla tavoilla. Lisäksi kilta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata, sekä omistaa kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi kilta voi vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä kerätä asianomaisella luvalla varoja.

4 §

Killan kieli on suomi.

II LUKU

Jäsenet ja jäsenmaksu ———————

5 §

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, vanhat jäsenet, kunniajäsenet ja kannattavat jäsenet.

6 §

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään jokainen LUT-yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman läsnä oleva opiskelija, joka on ilmoittanut liittymisestään hallitukselle ja suorittanut killan liittymismaksun. Killan hallitus voi hyväksyä jäseneksi tutkintoon tähtäävän, aktiivisesti opiskelevan henkilön ja poikkeuksellisesti myös muun tietotekniikasta kiinnostuneen henkilön killan varsinaiseksi jäseneksi.

7 §

Varsinainen jäsen voi siirtyä vanhaksi jäseneksi suoritettuaan LUTyliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon. Muussa tapauksessa varsinaisen jäsenen on tutkinnon suoritettuaan erottava tai hallitus voi hänet erottaa. Vanhoiksi jäseniksi voi killan hallitus hyväksyä myös tietotekniikan koulutusohjelman opettajia. Vanhoilla jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 §

Kunniajäseneksi killan hallitus voi kutsua henkilön, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta saa tehdä kuka tahansa killan varsinainen jäsen. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus.

9 §

Kannattavaksi jäseneksi voi killan hallitus hyväksyä luonnollisen tai oikeushenkilön.

10 §

Kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kilta järjestäytymiskokouksessaan. Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle liittymis- ja jäsenmaksun, jonka suuruuden kilta määrää järjestäytymiskokouksessaan.

11 §

Kannattava jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi killasta, kun hän ei ole suorittanut jäsenmaksua vuoden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta killan kokouksen pöytäkirjaan.

12 §

Opinto-oikeuden LUT-yliopistoon menettänyt varsinainen jäsen erotetaan killasta, ellei hän esitä erityisiä perusteita killan hallitukselle jäsenyyden jatkamisen puolesta. Lopullisen päätöksen jäsenyydestä tekee killan hallitus.

III LUKU

Hallinto ——–

13 §

Killan päätösvaltaa käyttää killan kokous sekä toimeenpanovaltaa järjestäytymiskokouksen valitsema hallitus.

14 §

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja joku muu hallituksen määräämä hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

IV LUKU

Talous ——

15 §

Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

16 §

Killan talouden hoitoa valvovat toiminnantarkastajat, joille hallituksen on toimitettava tilit vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

17 §

Toiminnantarkastajien lausunto tulee toimittaa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

V LUKU

Killan kokous ————-

18 §

Killan kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa, jonka on oltava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään kuusi (6) vuorokautta ennen kokousta.

19 §

Killan kokous on päätösvaltainen, kun koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti. Killan kokouksessa on äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

20 §

Killan kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

21 §

Kilta kokoontuu: I) järjestäytymiskokoukseen loka-joulukuussa, jolloin ainakin
1) todetaan killan kokouksen päätösvaltaisuus;
2) valitaan hallituksen puheenjohtaja;
3) valitaan hallituksen muut jäsenet;
4) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa varamiehineen seuraavaksi kalenterivuodeksi;
5) määrätään killan jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6) käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. II) vuosikokoukseen helmi-huhtikuussa, jolloin ainakin käsitellään:
1) toimintakertomus;
2) tilikertomus ja -päätös;
3) toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös;
4) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille; Lisäksi vuosikokouksessa valitaan killan hallitukseen fuksivastaava. III) ylimääräiseen kokoukseen hallituksen aloitteesta tai 1/10 tai vähintään 10 killan äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatiessa. Kokous tulee pitää neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä.

22 §

Ellei säännöissä toisin mainita, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

23 §

Killan kokouksessa ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia pannaan pöydälle mikäli viisi (5) kokouksen läsnä ollutta äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii, ellei kokous 3/4 äänten enemmistöllä julista asiaa kiireelliseksi, jolloin se on käsiteltävä samassa kokouksessa.

VI LUKU

Hallitus ——–

24 §

Killan järjestäytymiskokous valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-10 muuta jäsentä. Fuksivastaava, joka on myös hallituksen jäsen, valitaan poikkeuksellisesti vuosikokouksessa.

25 §

Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa killan asioita;
2) valmistella killan kokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
3) huolehtia killan hallinnosta sekä valvoa sääntöjen ja työjärjestyksen noudattamista;
4) hoitaa killan omaisuutta ja taloutta;
5) asettaa tarpeellisiksi katsomiaan jaostoja, valita niihin jäsenet sjäsenet sekä valvoa niiden toimintaa;
6) valvoa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaa;
7) laatia vuosikertomus ja -tilinpäätös;
8) laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma;
9) päättää killan edustuksesta;
10) kutsua koolle killan kokoukset.

26 §

Hallitus valitsee keskuudestaan:
1) varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän ollessa estynyt;
2) sihteerin, joka laatii pöytäkirjat killan hallituksen kokouksista, huolehtii ilmoituksista sekä killan arkistoista;
3) rahastonhoitajan, joka hoitaa killan taloutta ja omaisuutta hallituksen toimeksiannosta;
4) emännän ja isännän;
5) muiden jäsenten tehtäväjaosta hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan.

27 §

Puheenjohtajan tehtävänä on:
1) edustaa hallituksen toimeksiannosta kiltaa;
2) kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta;
3) valvoa, että toimihenkilöt ja -kunnat täyttävät tehtävänsä;
4) olla läsnä toiminnantarkastuksessa;
5) esittää killan kokoukselle hallituksen esitykset.

28 §

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet valitsee killan järjestäytymiskokous kalenterivuodeksi kerrallaan, paitsi fuksivastaavan, jonka valitsee vuosikokous ja jonka toimikausi on 1.5.-30.4. Jos hallituksen jäsen joutuu jättämään paikkansa kesken toimikauttaan, valitsee killan kokous jäsenen hänen tilalleen.

29 §

Hallituksen tulee nauttia killan jäsenten luottamusta. Killan kokous voi vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, ellei hallitus tai sen jäsen nauti killan luottamusta.

30 §

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta tiedotettu ja jos läsnä on yli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos jäsenten äänet jakaantuvat tasan, on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistaa seuraava kokous, ellei kokous ole valinnut pöytäkirjantarkastajia.

VII LUKU

Jaostot ja toimihenkilöt ————————————

31 §

Killan hallitus voi perustaa jaostoja. Ne ovat toimistaan vastuussa killan hallitukselle. Hallitus valitsee jaostojen jäsenet.

32 §

Jaostoissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus jaostojen kokouksissa.

33 §

Killan toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenten lisäksi jaostojen jäsenet sekä muut killan kokouksen valitsemat toimihenkilöt.

34 §

Killan toimihenkilöt valitaan näissä säännöissä mainituin poikkeuksin kalenterivuodeksi kerrallaan, ellei toimikautta ole päätetty sitäkin lyhyemmäksi.

VIII LUKU

Erityisiä määräyksiä ——————–

35 §

Killan tunnuksista, merkeistä sekä niiden käytöstä voidaan määrätä killan kokouksen hyväksymässä merkkiohjesäännössä.

36 §

Mikäli jäsen toiminnallaan tuottamuksellisesti aiheuttaa killalle vahinkoa, on killan hallituksella oikeus jäsentä kuultuaan erottaa jäsen killasta seuraavaan killan kokoukseen saakka. Killan kokouksella on oikeus päättää pidempiaikaisesta erottamisesta.

37 §

Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessaan, joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu, ja joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Killan purkauduttua luovutetaan sen omaisuus LUT- yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteiseksi hyväksi killan viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

38 §

Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa, molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

39 §

Muilta osin, kuin näissä säännöissä määrätään, noudatetaan yhdistyslakia. Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

CLUSTER RY:N MERKKIOHJESÄÄNTÖ

Kiltanauha Clusterin kiltanauha on 36 mm leveä jaettuna siten, että Clusterin punainen osuus on 24 mm, musta osuus 6 mm ja viininpunainen osuus 6 mm.

Kiltanauhan käyttö Kiltanauhaa käyttävät killan jäsenet akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä Clusteria edustettaessa. Nauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli. Kiltanauhaa kannetaan killan värit yläpuolella. Kiltanauhaa tulee käyttää yhdessä LTKY:n kuntanauhan kanssa, mikäli LTKY:n merkkiohjesääntö sallii kuntanauhan käytön. Muutoin kiltanauhaa käytetään yksin. Clusterin kiltanauhaa tulee kantaa LTKY:n kuntanauhan alapuolella. Kiltanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä siihen ei erikseen ole kiinnitettäväksi määrätty.

Cluster ry:n ansiomerkki Cluster ry:n ansiomerkki on hopeanvärinen, 36 mm leveä killan logoa mukaileva rintapinssi.

Ansiomerkin myöntäminen Clusterin ansiomerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kokouksessaan. Ansiomerkin myöntämistä voi esittää kuka tahansa killan jäsen. Ansiomerkki voidaan myöntää entiselle tai nykyiselle Clusterin jäsenelle ansiokkaasta tai muuten merkittävästä toiminnasta killan, jäsenistön, teekkarikulttuurin hyväksi tai Skinnarilalaisen opiskelijayhteisön hyväksi. Ansiomerkkiä ei voida myöntää killan istuvan hallituksen jäsenelle.

Ansiomerkin käyttö Ansiomerkkiä käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa, esimerkiksi vuosijuhlilla. Killan ansiomerkin käyttöoikeus on elinikäinen.

Ansiomerkin luovutus Ansiomerkki luovutetaan, mikäli mahdollista, Clusterin vuosijuhlilla. II Erityisiä määräyksiä

1 §

Sääntömuutokset Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä killan kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

2 §

Voimaantulo Tämä merkkiohjesääntö astuu voimaan heti, kun sen on Cluster ry:n yleiskokous hyväksynyt viralliseksi Clusterin merkkiohjesäännöksi.